Impactes ambientals

Actualment, el món es troba en una lliuta constant contra els efectes causats per l’avarícia i la manca de preocupació de les persones. Aquests efectes, a més a més, posen en perill al nostre futur com a espècie i als altres èssers vius que habiten al nostra planeta. Els problemes que plantetja l’ONU són esmentats a continuació en els enllaços a mà dreta. 

Els problemes que amenacen aquestos ecosistemes són esmentats a continuació. Aquestos causen i agreugen la salut mediambiental deixant una empremta quasi permanent, provocant greus conseqüències a llarg termini.

Problemes més destacables

La pèrdua de la biodiversitat està causant una extinció massiva d'espècies:

Pràctiques com la caça excessiva i la ramaderia intensiva estan acabant amb espècies que hui en dia es troben en perill d’extinció i en captiveri per a evitar la seua desaparició permanent.

Tràfic il·legal d'espècies:

Aquest acte il·legal i il·lícit és el tercer més lucratiu que existeix al món. Aquest crim afecta de manera directa les espècies que són víctimes, per a en un futur no molt llunyà, de l’aprofitament dels recursos biològics que ofereixen. Després són sacrificats.

Producció excessiva de menjar:

Aquest tipus de producció, a banda d’afectar econòmicament a l’estat on té lloc, produeix una matança excessiva i innecessària dels animals i posteriorment una immensa quantitat de residus que contaminen la natura.

La contaminació ambiental provoca cents de milers de morts prematures:

La contaminació de l’aire no sols afecta els éssers humans, sinó que també repercuteix greument en la salut dels animals terrestres. Causen ferides que majoritàriament, si no són tractades amb rapidesa, poden acabar en la mort.

El fem no deixa de créixer al món:

Els efectes de no desfer-nos adecuadament del fem resulten en la contaminació de l’aigua, la terra i l’aire. Com a conseqüència es perjudica la salut i el mediambient, a més de contribuir a accidents.

 

Contaminació atmosfèrica:

En referència als efectes ambientals, la contaminació atmosfèrica afecta als vegetals i a la terra en la que aquestos creixen. També és causant de problemes ambientals d’abast global com la plutja àcida, el deteriorament de la capa d’ozó o el canvi climàtic.

Canvi climàtic:

El responsable del canvi climàtic és l’ésser humà i les seues emissions de gas hivernacle que escalfen el planeta. El gas més conegut és el CO2, causant del 63% de l’escalfament global, però existeixen altres com el metà. Aquest fenòmen global afecta sobretot als pols, desfent-los i elevant el nivell del mar, però també pot provocar temperatures extremes i plutjes intenses, entre altres.

Ús de fertilitzants químics i mètodes artificials de cultiu:

Ha estat demostrat que el seu ús és resultant d’un risc elevat de problemes ambientals, com són: contaminació de l’aigua per nitrats, eutrofització, emissió de gasos utilitzats en la fertilització i la contaminació de la terra on són utilitzats aquestos productes i tèniques, entre altres.

La deforestació al món ens segueix deixant sense boscos:

Com a conseqüència d’aquest efecte negatiu sobre el medi ambient la terra perd la seua coberta forestal, la seua fertilitat i no és apta per al cultiu, provocant encara més desertificació. Un dels majors impactes d’aquest efecte és la pèrdua de l’hàbitat de milions d’espècies. El 70% dels animals i plantes que habiten als boscos del planeta

Degradació del sòl:

La degradació de la terra por concloure en una devastadora cadena de conseqüències que, una vegada inciades, són quasi irreversibles. Uns d’aquestos problemes són l’erosió del terreny, la compactació, l’artificialització, l’acidificació dels materials que es troben al paisatge, la salinització de la terra, la pèrdua de materia orgànica, entre altres.

Contaminació del sòl:

La contaminació d’aquest tipus es principalment a causa de la mala acumulació i depositació errònea de substàncies de rebuig de qualsevol tipus. Aquesta contaminació provoca una reacció en cadena. Altera la biodiversitat del sol, reduint la materia orgànica que conté i la seua capacitat per actuar com a filtre. També es contamina l’aigua subterrànea, provocant un desequilibri dels seus nutrients.

Desertificació:

Aquest és un dels processos de degradació ambiental més alarmants al món, ja que posa en perill la salut i els medis de vida de més de 1,000 milions de persones. Es calcula que la desertificació i la sequia provoquen tots els anys 42,000 milions de dòlars de pèrdues en producció agrícola.

Falta de reciclatge:

Generació de residus:

La generació de residus és cada vegada un tema més preocupant, degut a que ens n’adonem del poc espai que hi ha a la Terra per a aquestos i la quantitat de fem que encara no s’ha enmagatzemat. Encara que aquest sembla un problema en el que no participem, un exemple clar de que no és així, és el fet de que causem un 20% dels residus de paper i cartó.

Producció no ecològica:

La producció no ecològica es referix a la producció, pincipalment agrícola, mitjançant l’us de sintètics o pesticides. L’ús d’aquestos productes a la agricultura ens afecta directament, degut a que som els principals consumidors d’aquests productes, i indirectament a la natura, afectant i contaminant el paisatge i l’aire que es troba al lloc de la producció

Obsolescència programada:

Aquesta manera de fer guanyar diners a les empreses, que ja porta un temps funcionant al llarg de la nostra vida quotidiana, genera residus inncessaris, ja que posseïm de les ferramentes i maquinàries essencials per a allargar la «vida» dels productes i per tant frenar decisivament una generació de residus imparable.

L’ONU ha establert aquestos problemes com les causes principals del malestar de la flora i la fauna al món. A curt termini ja ens afecta greument, tant a les plantes i als animals com a nosaltres, però a llarg termini ,si no es proposen noves solucions, els danys seran irreparables.

La pèrdua de la biodiversitat està causant una extinció massiva d’espècies

Tràfic ilegal d’espècies

Producció excessiva de menjar

La contaminació ambiental provoca cents de milers de morts prematures

El fem no deixa de crèixer al món

Contaminació atmosfèrica

Canvi climàtic

Ús de fertilitzants químics i mètodes artificials de cultiu

La deforestació al món ens segueix deixant sense boscos

Degradació del sol

Contaminació del sol

Desertificació

Falta de reciclatge

Generació de residus

Producció no ecològica

Obsolescència programada

Conclusió

Tots aquestos problemes són la nostra responsabilitat, independentment de qui siguin els afectats i per tant hauríem d’actuar com a un grup en conjunt i eficaç amb un sol i únic objectiu; ser conscients dels nostres actes i actuar el més aviat possible.